APSEMI
先进光半导体

产品编号检索/替代型号参数查询
先进光半导体
 • ------热电堆温度传感器
 • TO46 封装
 • TO39 封装
 • ------通用型光耦继电器
 • SPST-NO(1a\2a)
  0~80V
  0~180mA
  200~900mA
  1000~2000mA
  2100~5000mA
  100~250V
  0~180mA
  200~900mA
  1000~2000mA
  2100~5000mA
  300~400V
  0~90mA
  100~180mA
  200~500mA
  600~800V
  0~90mA
  100~180mA
  200~600mA
  1000~1500V
  20~100mA
 • SPST-NC(1b\2b)
  0~80V
  0~180mA
  200~900mA
  1000~2000mA
  2100~5000mA
  100~250V
  0~180mA
  200~900mA
  1000~2000mA
  2100~5000mA
  300~400V
  0~90mA
  100~180mA
  200~600mA
  600~800V
  0~90mA
  100~180mA
  200~600mA
 • SPST-NO+NC(1a1b)
  0~60V
  100~500mA
  1000~2000mA
  200~250V
  100~250mA
  350~400V
  50~90mA
  100~200mA
  600V
 • -增强隔离 3.75kVrms
 • -高灵敏度(低电流消耗)
 • ------常用型光耦
  晶闸管输出光耦
  MOC3020/21/22/23
  MOC3051/52/53
  MOC3061/62/63
  MOC3081/82/83
  可控硅光耦
  APH0213/0223
  APH1213/1223
  APH2213/2223
  APH3213/3223
  APH4213/4223
  晶体管光耦
  APC814/816/817
  APC824/826/827
  APC214/224/217/227/244/247
  APC354/356/357/358
  APC1001/02/04/06/08
  4N25/26/27/28/35/37
  高速通信光耦
  6N135
  6N136
  6N137
  6N138
  6N139
  APPL-M501/601/70
  APPL-0501/0601/063L
  APPL-4502/03/04
  APPL-2503/30/31
  APPL-2601/11/30/31
  光伏光耦
  APLP-190/191
  APLP-3902/3904/3905/3906
  隔离放大器光耦
  IGBT驱动光耦
  MOSFET光耦
  IPM光耦合器
  光纤耦合器
轮播多图
行业资讯
会员登录
登录
其他帐号登录:
我的资料
留言
回到顶部